Photo Album เรื่องเก่า..เล่าใหม่
แฟนตาซีคอมมิค เรื่อง Life and Heart
จากหนังสือ รวมเรื่องเอกของ รพินทรนาถ ฐากูร
แปลโดย กรุณา กุศลาสัย (2522)

รพินทรนาถ ฐากูร (Robindronath Thakur)
(7 พฤษภาคม, พ.ศ. 2404 - 7 สิงหาคม, พ.ศ. 2484)
มีสมัญญานามว่า "คุรุเทพ" เป็นนักปรัชญาพรหโมสมัช นักธรรมชาตินิยม และกวีภาษาเบงกาลี
เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ประจำปี ค.ศ. 1913 และนับเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล
ผลงาน: บทร้อยกรองกับบทละครซึ่งมีอยู่ถึง 1.5 หมื่นบรรทัด
ยังมีวรรณกรรมประเภท นวนิยาย เรื่องสั้น อัตชีวประวัติ บทวิจารณ์ และบทความ นานาชนิด
ผลงานของรพินทรนาถ อันเป็นที่รู้จักกันดีทั่วไป อาทิ
คีตาญชลี, บทกวีจันทร์เสี้ยว, บทละครเรื่องจิตรา, เพลงชาติอินเดีย, เรื่องสั้นราชากับรานี, เรื่องสั้นนายไปรษณีย์, พระกรรณะกับนางกุนตี ฯลฯ
IMG_0001.jpg
IMG_0002.jpg
IMG_0003.jpg
IMG_0004.jpg
IMG_0005.jpg
IMG_0006.jpg
IMG_0007.jpg
IMG_0008.jpg
IMG_0009.jpg
IMG_0010.jpg
IMG_0011.jpg
IMG_0012.jpg
IMG_0013.jpg
IMG_0014.jpg
IMG_0015.jpg
IMG_0016.jpg
IMG_0017.jpg
IMG_0018.jpg
IMG_0019.jpg
IMG_0020.jpg
IMG_0021.jpg
IMG_0022.jpg
IMG_0023.jpg
IMG_0024.jpg
IMG_0025.jpg
IMG_0026.jpg
IMG_0027.jpg
IMG_0028.jpg
IMG_0029.jpg
IMG_0030.jpg
IMG_0031.jpg
 
       
       
2007 © www.artinsign.com